ארכיון חודשי: ספטמבר 2014

על חטא – יום כיפור תשע"ה

על חטא יום כיפור תשע''ה

לשון קדשו של הרה"ק בעל בית אברהם מסלאנים זיע"א (ספה"ק בית אברהם, מכתבים, כ'): חוסו ורחמו עליכם ועל ביתכם, לבל תשרפו נפשותיכם ונשמותיכם באש אשר כמעט אי אפשר לכבותה, אם לא בים של דמעות ותשובה יתירה על איבוד נפשו ונפש ב"ב.

להמשיך לקרוא על חטא – יום כיפור תשע"ה

ייאוש…

יאוש…

בימי אלו שומה עלינו להתבונן בדברי חז"ל וללמוד כיצד ומשורש מה נגרם כל חורבן בית המקדש, אשר עד היום אנו סובלים ממנו, כדי שנוכל ללמוד כיצד נתקן את הקלקול שגרם לחורבן, וע"י התיקון נזכה בעזהי"ת לבנין ביהמ"ק, כי הרי "כל דור שאינו נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו". (ירושלמי יומא ה.)

הגמ' בנדרים (פא.) מביאה: "אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב שאין מברכין בתורה תחלה".

וידועה קושיית כל המפרשים, כיצד יתכן שכל החכמים והנביאים לא ידעו על מה אבדה הארץ, וכי לא היו הדברים ברורים דיים, והלא מפורש בנביא שעם ישראל באותו הדור עברו על כל התורה כולה, ע"ז ג"ע ש"ד, א"כ מה נתקשו כ"כ כל אותו הדור על מה אבדה הארץ?? וכאילו לא די לנו בתמיהה זו, מגיע הקב"ה ו"מגלה" לנו – על מה אבדה הארץ? – "על עזבם את תורתי"! נו, אז 'ניחשנו' נכון, בגלל שעזבו את דרך התורה וחטאו נוראות, על כך אבדה הארץ, א"כ מדוע לא ידעו כולם להגיד במלים ברורות "על עזבם את תורתי"??

והקושיה מתעצמת בעקבות ביאור הגמ' ש"על עזבם את תורתי" אין הכוונה שעזבו את התורה לגמרי והתפקרו, לא לא! הכל היה בסדר, הם שמרו שבת, הניחו תפילין, שמרו כשרות, רק מה?! בבוקר כשהיה צריך לומר ברכות התורה, שם היתה התחמקות קטנה ו"לא בירכו בתורה תחילה"!!

רבש"ע, האם באמת על כל העבירות שעברו, על ג' עבירות חמורות, לא היתה הארץ ראויה להיאבד, רק על זה שלא בירכו בתורה תחילה, בדור מלא חטאים חמורים זאת הסיבה שעבורה היה צריך להחריב את ביהמ"ק??

* * *

וביארו בספרים הקדושים שבאמת עיקר השאלה שריחפה באויר – על מה אבדה הארץ, היתה – מה הנקודה שגרמה לכל זה, מאיפוא זה נבע, איך יתכן שדור של ביהמ"ק בדרגה גבוהה כזו, מגיע לכאלו חטאים חמורים??

הוי אומר, עיקר השאלה היא לא כדי לדעת היסטוריה – מה היה שם? כי אמנם יתכן שהיו שם חטאים גדולים וברורים דיים בכדי לגרום לחורבן! אך השאלה נשאלה מכיון שכל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו, ובכדי לדעת מהיכן התחילה הנקודה השורשית של החורבן הרוחני, שאלו כולם; כיצד נבנה שוב את ביהמ"ק, מה ה'טיפול שורש' שעלינו לעשות כדי לעקור את כל החורבן משורשו, ולזכות לבנין ביהמ"ק כבראשונה?

ואכן להצביע על הנקודה השורשית, לא הצליחו אפי' החכמים והנביאים! דבר כזה עמוק – נקודת תחילת החורבן לא ניתנה לגילוי בקלות, כי אם אכן היו יודעים עם ישראל מהו שורש החורבן, לא היו ממשיכים להדרדר לעבר חורבן נוראי שכזה –

עד שבא הקב"ה ופירש בעצמו "על עזבם את תורתי ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה – היינו שאע"פ שכבר עברו על עבירות חמורות מאוד, עבודה זרה וכו' אעפ"כ בפנימיות לבם היה לבם עדין בוער לה' יתברך כי מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שבין ישראל לאביהם שבשמים ונהרות לא ישטפוה. ועל כן היו צריכים להתגבר על כל פנים לחטוף איזה הלכות ללמוד על כל פנים מעט בכל יום. והם להמשיך לקרוא ייאוש…

אבא אני מפחד!!

אבא אני מפחד!!

אבא אני מפחד

הזר שבביתי…

הזר שבביתי…

כמה שנים אחרי שנולדתי, אבי פגש זר ברחוב, מישהו שהיה חדש בעיר הקטנה שלנו. כבר מההתחלה אבי היה מוקסם מ-"החדש המדהים הזה", ועד מהרה הזמין אותו לחיות יחד עם משפחתנו.

הזר נקלט אצלנו במהירות ובקלות והיה עמנו מאז. ככל שגדלתי, מעולם לא הרהרתי בדבר מקומו של הזר במשפחתנו, במחשבתי הצעירה, הייתה לו פינה מיוחדת משלו.

הורי היו מדריכים מעולים: אמי לימדה אותי להבחין בין טוב לרע, ואבי לימד אותי לציית. אבל הזר… הוא היה מספר סיפורים… הוא היה מרתק אותנו למשך שעות בסיפורי הרפתקאות מסתורין וצחוק, אם רציתי לדעת משהו בתחום הפוליטיקה, ההיסטוריה או המדע, הוא תמיד ידע את התשובות בקשר לעבר והבין את ההווה. לפעמים נראה שאף היה מסוגל לצפות את העתיד.

הזר לקח את המשפחה למשחקי הספורט החשובים ביותר, הוא גרם לי לצחוק, ולפעמים לבכות. הזר לא הפסיק לדבר, אבל לא נראה שהיה לנו אכפת. רק אמא לפעמים הייתה קמה לה בשקט, כאשר כולנו משתיקים זה את זה, כדי שנוכל לשמוע את מה שהזר אומר, והייתה פורשת לחדר בשביל קצת שלווה.

אני תוהה, עכשיו, האם לא התפללה שהזר ייעלם?

אבא הנהיג את ביתנו בעזרת כללים מוסריים, אבל הזר מעולם לא חש מחויב לכבד כללים אלה. ניבול פה, למשל, היה אסור בביתנו. והכלל הזה חל עלינו, על ידידינו ועל כל מי שביקר בביתנו, אך לא על האורח הוותיק שלנו.

לעתים קרובות, היה פולט מלים גסות אשר צרבו את אוזני ואשר גרמו לאבי להתפתל ולאמי להסמיק.

אבי לא הרשה לנו לטעום אלכוהול, אבל הזר עודד אותנו לנסות זאת על בסיס קבוע. הוא הציג את הסיגריות כמשהו "מגניב", סיגרים כ"גבריים" ומקטרות כ"מכובדות". הוא דיבר בחופשיות יתרה על ***, הערותיו היו לעתים בוטות, ובדרך כלל מביכות.

אני יודע עכשיו כי תפישותיי המוקדמות לגבי יחסי ידידות היו מושפעות במידה רבה על ידי הזר. פעם אחר פעם הוא התנגד לערכים של הורי, אך מעולם לא ננזף… ומעולם לא נתבקש לעזוב.

יותר מחמש עשרה שנה חלפו מאז התמקם הזר אצלנו -הוא התמזג עמנו והוא כבר מזמן לא מקסים כפי שהיה בהתחלה. ברם, אם הייתם יכולים להיכנס לסלון של הורי היום, אתם ודאי תמצאו שם את הזר כשהוא יושב לו בפינתו, מחכה שמישהו יאזין לדבריו ויראה את מה שיש לו להציג.

השם של הזר הזה הוא – אינטרנט!!!

והיום?!

עיני עיני יורדה מים…