שאלה – התמכרות לאינטרנט

שאלה:

לכבוד מוהרא"ש, הייתי כבר כמה פעמים עם בעלי ביבנאל, וברכת אותנו, ועדיין הצרות בבית לא נפסקות, כי לבעלי יש אינטרנט ויושב שמה שעות על גבי שעות, עד השעות הקטנות בלילה, והוא אומר לי שהוא מתעסק בזה בשביל הפרנסה, אבל אני רואה שהוא מכור לזה. מה אפשר לעשות בנידון?

תשובה:

 בלאנק מוהרא''ש

בעזה"י יום א לסדר תצוה ג' אדר ה'תשע"ב

שלום וברכה אל עדי תחי'

לנכון קבלתי את מכתבך.

את צריכה לפתוח את העינים ולהבין מה שכל הצדיקים שבדור הזה צועקים שמחשב בבית זהו מכשף בבית, כי זה פשוט עושה כישוף או להבעל או להאשה, כי הרגע שמסתכלים במחשב, יכולים תיכף ומיד לגלוש למקומות המטונפים רחמנא לישזבן, ולהסתכל שמה כל דבר אסור, שיקוץ תיעוב … וזיהום וכו' וכו', ועל זה נאמר (משלי ב' י"ט) "כל באיה לא ישובון ולא ישיגו ארחות חיים".

אדם שמרגיל את עצמו להסתכל… זה נדבק בו כמו כישוף ולא יכול לצאת מזה בשום פנים ואופן, כמו מי שהרגיל את עצמו לקחת סמים רחמנא ליצלן, או אחד שנעשה אלכוהליסט רחמנא לישזבן, שמאד מאד קשה להגמל מזה, כך מי שמרגיל את עצמו להסתכל… מאד קשה לו לצאת מזה, ופשוט משתגע, כמו שכתוב (דברים כ"ח ל"ד) "והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה", כי מי שלא שומר על העינים שלו נעשה משוגע ממש פשוטו כמשמעו.

ואמר רביז"ל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן ל"ו) שרוב המשוגעים משתגעים רק מחמת תאוות ניאוף, ולכן אל תחיי באשליות שהוא עסוק כל הלילה בענין פרנסתו דרך המחשב וכו', אל תהי נאיבית וכו', הוא מסתכל בכל מיני זבל ולכלוך וכו', ולכן אם את רוצה להציל את הבית שלך, את צריכה לזרוק את זה, כי אחרת זה ישבור לך את הבית וכו', וזה ברור כשמש, ולא בחינם שהצדיקים צועקים שאסור שיהיה כלי שופכים כזה בתוך הבית, שיכולים להסתכל בכל … וזיהום שיקוץ ותיעוב.

והנה האדם כשמסתכל על זה רחמנא ליצלן בא לידי… וכו', ופוגם בברית רחמנא ליצלן, והוא בכלל רשע, כמאמרם ז"ל (ילקוט ישעיהו רמז תל"ט) על הפסוק (ישעיה ל"ג ט"ו) "ועוצם עיניו מראות ברע", רבי מיאשה בר בריה דרבי יהושע בן לוי, כל מי שהוא רואה דבר ערוה ואינו זן עיניו ממנה זוכה ומקבל פני שכינה. מה טעם עוצם עיניו מראות ברע מה כתיב בתריה "מלך ביפיו תחזינה עיניך", אמר רבי חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה, היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא, לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפילו הכי מבעי ליה למינס נפשיה, היינו אדם שמרגיל את עצמו להסתכל על נשים בפרט בשעה שעומדות על הכביסה (שאז מגביהות את השימלה שלא ירטב), ואף על פי כן הוא הולך דווקא שמה להסתכל, הוא נקרא רשע, ואם אין דרך אחרת, עליו לעשות כל מה שביכולתו לא להסתכל וכו'.

ופה מדברים שרק מגביהות קצת את השימלה כדי שלא ירטבו וכו', אף על פי כן מי שהולך לשמה להסתכל, הוא נקרא רשע, מכל שכן היום יכולים לראות בכלי שופכים הזה שנקרא מחשב וכו', אייפד וכו', אינטרנט וכו', בלקברי וכו', כל הזבל שבעולם שיקוץ תיעוב וזיהום … וכו', כל מה שאפילו לא תיארו חכמינו הקדושים, בוודאי מי שצופה בזה הוא נקרא רשע, ואוי לו ואוי לנפשו, ומכל שכן כשבא על ידי זה לפגם הברית הוצאת זרע לבטלה, שזה עוון חמור מאד מאד, עד כדי כך שאמרו חכמינו הקדושים (נדה יג.) אמר רבי יוחנן כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתה, ולא יאבה הקדוש ברוך הוא לסלוח לו, ולכן אשרי מי שמוציא מביתו את הכלי שופכים הזה, כי לבסוף הוא יאבד את העולם הזה והעולם הבא גם יחד, ולא זה לא צחוק וכו' וכו', כי הכלי שופכים הזה כבר הרס המון בתים, ולכן אל תחיי באשליות שהוא עסוק בענין פרנסתו, ויושב רוב הלילה ומסתכל בזבל ובזוהמא, ולכן את צריכה להגיד לו פתוח שאת הכלי השופכים הזה מוכרחים להוציא מהבית לפני שיהיה מאוחר.

ומי שזוכה לשמור על העינים שלו, זוכה לקבל פני שכינה, כמו שכתוב (ישעיה ל"ג ט"ז) "מלך ביפיו תחזינה עיניך", אני יודע שזה נסיון קשה מאד, אבל אם את רוצה שהנישואין ישארו, אזי תוציאי את הכלי שופכים הזה וכו', וחכמינו הקדושים אמרו (קהלת רבה פרשה ד' סימן ז') יש אחד זה יצר הרע ואין שני שאין לו בן זוג בעבירה גם בן ואח אין לו בשעה שהולך אדם לעבור עבירה אינו רואה שיש לו בן שימות בעונותיו ואינו רואה שיש לו אח שיתבייש ממנו ולהתגנות בו ואין קץ לכל עמלו במעשיו הרעים גם עינו לא תשבע עושר אלו מעשיו הרעים וכו' וכו'.

ולכן תהי חכמה להוציא את המחשב מהבית לפני שיהיה מאוחר, ואל תהי נאיבית להאמין לו שהוא עסוק בשביל פרנסתו, הוא עסוק ביצרו רחמנא ליצלן.

הקדוש ברוך הוא השומע תפילות ישראל ישמע בתפילתי שאני מבקש ומתפלל בעדך תמיד שיהיה לך הצלחה מרובה ובכל אשר תפני תשכילי ותצליחי.

המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים

 חתימה מוהרא''ש

 

השאר תגובה