מעמד 'חבר' בקרב חסידי ברסלב בבית שמש

מעמד כביר שלא ימחה רישומו לדורות, היה זה בהתכנסות לשם שמים של מאות חסידי ברסלב ביום רביעי בלילה פרשת תולדות תשע"ה, בראשות זקני ורבני אנ"ש הרה"ח ר' נתן ליברמנש שליט"א והרה"ח ר' משה קרמר שליט"א והרה"ח ר' שמעון טייכנר שליט"א ובמעמד רבני העיר שליט"א, וחדות ה' נסוך על פניהם, אשר נתאספו לקבל תעודות חבר המעידה על כתלי ביתם כי טהורים הם מכל רבב, ושכינה שרויה בתוכם.

את המעמד הנחה בטוב טעם ודעת הר"ר יהודה פיליפ שליט"א, ופתח את המעמד בנועם שיח והזכיר בדבריו דברי רבינו הק' אשר הזהיר מפני חומרות יתירות, לבד מעניני קדושה שאדרבא בזה יש לגדור בתוספת קדושה וטהרה. אילו היה המציאות של 'חבר' טרום ההשכלה הכריז הר"ר יהודה שליט"א, כי אז היו נמנעים רבים רבים מנגיפי הכפירה והארס ה"י.

 אח"כ עלה על הדוכן הרה"ח ר' נתן שפירא שליט"א והרחיב את הדיבור כמה צריך להתרחק מכלי משחית זה, ודיבר בהרחבה על מה שהתבטא מהרח"ו בימי האריז"ל שפעולה קטנה בימים אלו גבוה יותר מפעולות גדולות בימי הראשונים. קשה בעיני התבטא ר' נתן וכי יעלה על הדעת שצריך לעשות כינוס על 'לא תרצח' להסביר לאנשים שאסור לרצוח אנשים חפים מפשע, וכמו שמבינים שאסור לרצוח צריך לדעת שצריך להזהר ולא להיכשל בעניני עריות. ובוודאי שבדורינו אין דורשים מאיתנו את העבודות הגדולות שהיה פעם, והלוואי שנזכה להיות באמת מקושר לרבינו כראוי, ורבינו בוודאי אינו דוחה אף א' שרוצה להתקרב לקדושה אפילו הבעל עבירה הכי גדול. ורבינו כבר העיד על עצמו 'אני נהר המטהר מכל הכתמים' אבל צריך להיזהר שלא יהיה בבחי' טובל ושרץ בידו ולהתגדר בגדר הקדושה כראוי.

 המחנך הדגול הרה"ג ר' משה ברוורמן שליט"א הרחיב בשפתו הבהירה והמושכת, בחשיבות גדרים וסייגים שתקנו לנו חז"ל. ובפרט בענין העריות שאם נופלים לשם זה יותר חמור משאר האיסורים, שהרבה יותר קשה לצאת מזה. והביא בפני הקהל כמה עובדות מסמרי שיער לדעת עד היכן הדברים מגיעים אם לא עוצרים וגודרים במוקדם.

 נעל את המעמד הרה"ח ר' שמעון טייכנר שליט"א וביטא את ההתרגשות ממעמד נשגב זה והנחת רוח כלפי מעלה, וכמה המתקת הדינים מתעוררים ביום שכזה, ואמר בדרך צחות אשר כידוע שרבינו אומר שעמלק הוא סוחר והוא בא לאדם בכל מיני לבושים והטעיות, וכתוב שעמלק בא להילחם עם ישראל אזי הגיע 'דרך האתרים' כדי שעם ישראל יטעו שזה אומה אחרת ולא יתפללו להינצל מהם. הוא הדין בנידון דידן שבא ומתחפש 'דרך האתרים' ומסביר לך שאתה חייב את זה לצורך פרנסה ולשאר ענינים, כדי למשוך את האדם לאשר לא ידענום. וסיים בברכה שבאמת נזכה להתגדר כראוי ולעשות נח"ר לאבינו שבשמים.

 לאחמ"כ חילקו הרבנים הגאונים שליט"א את התעודות לכל המצטרפים, שקיבלו על עצמם להישמר מכל התכנים הפסולים בכלים הטכנלוגיים.

השאר תגובה